Kişisel Verilerin Korunması

İşverenim Soy Mutfak Gereçleri İmalat Satış İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile aramızdaki iş ilişkisi kapsamında işe girdiğim tarihten itibaren bugüne kadar çeşitli vesilelerle işverenime gerek talep üzerine gerekse de kendi ihtiyarımla ilettiğim/iletebileceğim her tür kişisel verilerimi, özel nitelikli kişisel verilerimi ve sağlıkla ilgili kişisel verilerimin (Örneğin; özlük dosyasında muhafaza edilen kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgah, fotoğraf, özgeçmiş, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, sağlık raporları, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, ücret bordroları, aile durumu bildirimi, engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı, eğitim belgeleri, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklanan ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgi ve belgeler), işyeri özlük dosyamda saklanmasına ve işverenimin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla şirket çalışma kriterlerine uyumlu şekilde belirlenmesi ve işin yürütülmesi gibi meşru amaçlarla toplamasına, depolamasına, değiştirmesine, üçüncü kişi ve kurumlarla ve işverenimin ortaklık ve iştirakleriyle, grup şirketleriyle ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla veya gerekli olan şirket çalışanlarıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında paylaşmasına, iş ilişkim boyunca ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle saklamasına, yeniden düzenlemesine, sınıflandırmasına ve kişisel veri olarak kabul edilen bilgilerle gerçekleştirilen her türlü işleme açık onay vermekteyim.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri kurabileceğini ve bu sistemlerin ses ve görüntümü kaydedebileceğini, iş görme edimim nedeniyle tarafıma tahsis edilen ve fakat aynı zamanda özel kullanımıma da sunulan her türlü araç ve gerecin işveren tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve takibe tabi tutulabileceğini, işverenin mevzuat kapsamında çalışanların işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini, yukarıda yer alan irademin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür irademe dayalı olduğunu, diğer yandan gerek iş başvuru formundaki verilerin gerekse de iş ilişkisinin kurulması halinde işverene ileteceğim diğer kişisel verilerin iş sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla ilgili ve verilerin işlenmesinin çalışma mevzuatı kapsamında gerekli ve kimi durumlarda zorunlu olduğunu, işverenin işbu beyana konu kişisel verilere ilişkin mevzuat tarafından gözetilen meşru menfaatleri olduğunu, ancak işbu muvafakatnamenin/beyanımın ırkım, etkin kökenim, siyasi düşüncem, felsefi inancım, dinim, mezhebim veya diğer inançlarım, kılık ve kıyafetim, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğim, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olmamak kaydıyla sağlık durumum, cinsel hayatım, işyerinde çalışmak ve çalışmaya devam etmek için zorunlu olmadığı sürece ceza mahkumiyetim ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerim ve genetik veriler gibi özel nitelikli kişisel verilerimi kapsamadığını, ancak özel nitelikli kişisel veriler konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen istisnaların uygulanabileceğini, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinebileceğini, yok edilebileceğini veya anonim hale getirilebileceğini (kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi), veri sorumlusu ve temsilcisi, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve özellikle haklarım (Yukarıda belirtilen Kanunun 11.maddesi) konularında aydınlatıldığımı, iş ilişkisinin kurulması halinde ifa edeceğim işlerin kişisel veri işlemesini gerekli ve/veya zorunlu kılması halinde öğrendiğim veya iş görme edimim sırasında vakıf olduğum ve şahsım dışındaki diğer kişilere (örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla işverene, işverenin çalışanlarına, işverenin müşterilerine, misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere) ait olan kişisel verileri işverenin yazılı onayı olmaksızın başkasına açıklamayacağımı ve işleme amacı dışında kullanmayacağımı, yazılı, sesli veya görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağımı, saklamayacağımı, ifşa etmeyeceğimi, ücret bilgisi dahil iş hayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer çalışanlar ile hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağımı, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağımı, bu yükümlülüğün iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceğini,

İşverenim tarafından, iş ve işin yürütümü amacıyla tahsis edilen bilgisayar, cep telefonu gibi ekipmanların ve elektronik aletler ile sınırlı olmaksızın tarafıma tahsis edilmiş her türlü malzemenin işverenim tarafından yalnızca işverenim ile aramdaki iş ilişkisi çerçevesinde şirket işleri için tahsis edildiğini, bunların kişisel amaçlarla kullanılmaması gerektiğini ve gerekli görüldüğünde işin doğru yürütümü ve performans gibi veya tarafımın denetlenmesi gibi çeşitli sebeplerle incelenebileceğini, bu incelemenin kişisel hakların ve kişisel verilerin ihlali anlamına gelmeyeceğini, kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederim.

Veri Sorumlusu           : Soy Mutfak Gereçleri İmalat Satış İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Yasal temsilcisi           : ……..…………………………………………………….

 

İşveren Soy Mutfak Gereçleri İmalat Satış İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne başvurarak, kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bu amaca uygun işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerimin yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime olacak şekilde ortaya çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi dolayısıyla zarara uğramam halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğumu biliyorum.

Tarih                             : ………………………………..

Adı Soyadı                   : ………………………………..

T.C. Kimlik No             : ………………………………..

İletişim Bilgileri          : ………………………………..

İmza                            : ………………………………..