Hizmet Sözleşmesi

Madde 1 - Taraflar

1.1 Soy Mutfak Gereçleri İmalat Satış İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca “İşveren” olarak adlandırılacaktır.)

Merkez Adresi: Esenkent Mah. Barlas Sk. No: 2/1 Ümraniye / İST

1.2 ……………………….. (Bundan sonra kısaca “Çalışan” olarak adlandırılacaktır.)

İkametgah Adresi: …………………………………………………………………………………………..

arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu Hizmet ve Amortisman Sözleşmesi (“Sözleşme”) düzenlenmiştir.

İşveren ve Çalışan bu Sözleşme’de bundan böyle müştereken “Taraflar” ve münferiden “Taraf” olarak anılacaklardır.

Madde 2 – Konu

İşbu Hizmet Sözleşmesi’nin  konusu, taraflardan Çalışan’ın gerek işbu Sözleşme’nin gerekse İş Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, yukarıda unvanı belirtilen İşveren’in Esenkent Mah. Barlas Sk. No: 2/1 Ümraniye / İST adresindeki işyerinde “ …………………‘’sıfatı ile Sözleşme kapsamında belirtilen şartlarda çalışmasını ve söz konusu durumun Taraflar üzerinde doğuracağı karşılıklı hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesidir.

Madde 3 – Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Çalışan gerek işbu Sözleşme’nin, gerekse işbu Sözleşme süresince yürürlükte bulunan İş Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, yukarıda unvanı belirtilen İşveren’in işyerinde ve halihazırda mevcut veya açılacak şubelerinde çalışmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İş yerinin merkezi ve şubeleri ile İşveren’in veya vekilinin iş gereği Çalışan’ı görevlendirdiği veya gönderdiği tüm yerler işyeri kapsamında olup, Çalışan, işin gerektirdiği yerlerde çalışmakla yükümlüdür. Çalışan gerek şehir içi gerekse şehir dışında gerekse de yurt dışında, İşveren’e ait veya İşveren’ce belirlenecek başka işyerlerinde geçici veya devamlı olarak çalışmayı peşinen kabul ve taahhüt ederler.

3.2. Çalışan’ın görev tanımı işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden EK-1’de tanımlanmıştır. Ancak İşveren görev tanımlarında değişiklik yapmaya yetkilidir. Görev tanımında değişiklik olması halinde yeni görev tanımı Çalışan’a yazılı olarak bildirilir.

3.3. Çalışan görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri; yürürlükteki Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, İşveren’in bağlı olduğu ulusal ve uluslararası organizasyon düzenlemelerine, mesleki etik kurallara, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, Personel Yönetmeliği’ne ve amirleri tarafından verilecek emirlere, İşveren’in Türk Ticaret Kanunu kapsamında çıkaracağı iç yönergedeki yetkilere uygun olarak ifa etmeyi taahhüt eder. Çalışan, işyerinde halen uygulanmakta olan organizasyon şeması, personel yönetmeliği ve İşveren’ce açıklanan diğer yönetmelik, sirküler, talimat ve prosedürleri okunmuş ve aynen kabul etmiş olduğundan, bu belgelerin içerdiği hükümlere uymakla, İşveren’in veya yetkili kıldığı İşveren Vekili’nin iş emri ve talimatlarını eksiksiz ve özürsüz şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

3.4. Sözleşme konusu iş, Çalışan’ın bilgi ve becerisine, iş konusu ile ilgili gerekli yeterliliğine bağlı bulunduğundan, Çalışan kendisine işi ile ilgili bilgi ve eğitim verilmediğini iddia edemez. Buna dayalı olarak BK.66 ve 116. maddelerine istinaden Çalışan’a rücu hallerinde gerekli eğitim ve bilgilendirmenin yapılmadığı defi olarak ileri sürülemez. Çalışan, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu İşverene taahhüt etmiş, İşveren de bu taahhüde istinaden Çalışan ile işbu Sözleşme’yi akdetmiştir.

3.5. Çalışan’ın, işyeri içerisinde işbu Sözleşme konusu görevi yerine getirirken üzerine düşen yükümlülükler şunlardır:

3.5.1. Çalışan, İşveren ve/veya amirleri tarafından kendisine verilen talimatlar ve yönergeler çerçevesinde ve müdürünün iş tanımı kapsamında, üretim ve görevi ile ilgili tüm görev ve sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirecektir. İşveren, gerekli gördüğü taktirde Çalışan’ın görevini, unvanını yetki ve sorumluluklarını değiştirebilir. Kendisine verilen talimatları ve/veya kendi görevi kapsamında bulunan işleri gereği gibi yerine getirmeyen veya işin aksamasına herhangi bir suretle sebep olan Çalışan, aykırılıktan ve/veya aksamalardan doğan zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 

3.5.2. Çalışan kendisine yapacağı iş ve işyerine ilişkin çalışma kuralları ve uygulamalarla ilgili bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak verildiğini; bu bilgilerin kendisine verilmesinden sonra göreve başladığını ve bu bilgileri içeren şartlara uygun çalışacağını kabul ve beyan eder.

3.5.3. Çalışan, iş yerindeki çalışması sırasında sadece görevini düşünmek, uygulamak, işyerinin iç düzen ve düzenlemelerini bilmek, görevini bu düzen ve düzenlemeler doğrultusunda dikkatli, özenli, zamanında, doğru ve verimli bir şekilde yerine getirmek ve her konuda her zaman İşveren’in çıkarını korumak durumundadır.

3.5.4. Çalışan, İşverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 (iki) iş günü veya 1 (bir) ay içinde 2 (iki) defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda 3 (üç) iş günü işine devamsızlık yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Çalışan’ın işbu madde kapsamında bulunan sorumluluklarının aksine davranması, iş akdinin İşveren tarafından haklı sebeple fesih nedenidir.

3.5.5. Çalışan, işbu Sözleşme’ye konu işin gerektirdiği ve iş yerinde uygulanan çalışma saatlerine riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.5.6. Çalışan, kılık kıyafeti ve dış görünüşü ile iş yerinin düzenine uyacağını, çalışma saatleri içerisinde özel işleri ile ilgilenmeyeceğini, iş yerinin genel çalışma prensiplerini benimseyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5.7. Çalışan, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri iş amacı dışında kullanmamayı, araç ve gereçlerin korunması ve bakımı hususlarında gereken özeni göstereceğini, aksi taktirde İşveren’in uğrayacağı tüm zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Çalışan kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

3.5.8. Çalışan, işyerine, alkollü içki, uyuşturucu madde ve benzeri temyiz kudretini etkileyebilecek herhangi bir madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5.9. Çalışan, yürürlükte bulunan İş Kanunu’na göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, İşveren’in iş şartlarına göre belirleyeceği zaman ve şartlarda kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Çalışan, herhangi bir yılda kullanmadığı izin hakkını, İşveren’in onayı olmadan ertesi yıla aktaramaz. İş Kanunu gereğince izin hakkı yerine ücret talebinde bulunulamaz.

3.5.10. Çalışan, işbu Sözleşmesi’nin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı her türlü ayıp, kayıt ve kusurdan ari olarak tam ve eksiksiz olarak İşveren’e teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, bu zararları İşveren’e tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. İşveren, Çalışan’ın işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerine karşılık olarak Çalışan’a, işbu Sözleşme’nin madde 5.1’de belirtilen ücreti ödemekle yükümlüdür.

3.7. Taraflar, aralarında anlaşarak işbu Sözleşme’nin çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Şu kadar ki, İşveren, işbu Sözleşme veya personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklarla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapacağı zaman durumu Çalışan’a yazılı olarak bildirecektir. Çalışan bu değişiklik önerisine 6(altı) gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmediği taktirde, görevi kabul etmiş sayılacaktır. Çalışma koşullarında gerçekleştirilecek bu değişiklikler geçmişe etkili olmayacaktır.

3.8. Çalışan işbu Sözleşme’ye konu işin gereği olarak fazla çalışma yapması gerekli olduğu taktirde, Çalışan’ın ücreti her türlü fazla çalışmanın karşılığını da kapsayacak şekilde tespit edilmiş olduğundan, gerek işyeri yönetim kararı gereği, gerekse kendine verilmiş olan görevi sonuçlandırmak amacıyla kendi kararı ile iş gününde, hafta tatilinde, ulusal bayram ve genel tatillerde fazla çalışma yapmak mecburiyetinde kaldığı taktirde Çalışan bu sürelerde çalışmaya peşin muvafakatini vermiş olup, Çalışan tatil günündeki çalışma ve fazla çalışmaların karşılığının alacağı ücretin içinde olduğunu kabul etmiştir.    

3.9. Çalışan’ın mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve İşveren’in ücret ödeyerek katılımını sağladığı eğitim ve seminerlere katıldıktan sonra Çalışan’ın 3 (üç) yıl içerisinde işbu Sözleşme’yi herhangi bir sebeple feshetmesi halinde; Çalışan, İşveren’in bahsi geçen eğitimler için yapmış olduğu bütün masrafları İşveren’e geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşveren’in bu kapsamda bütün hakları saklıdır.

3.10. Çalışan, İşveren  tarafından kendisine verilmiş bulunan tüm işlemleri tamamlamadan ve gerek İşveren tarafından kendisine verilmiş ve gerekse kendisi tarafından veya kendi kontrolünde üretilmiş tüm doküman, bilgi, belge, kayıt ve benzerlerini, söz konusu işin veya işlerin, sonradan İşveren  tarafından gerektiği gibi sürdürülmesini sağlayacak şekilde İşveren’e  teslim etmeden, her ne surette olursa olsun, iş sözleşmesinin feshini ihbar etmemeyi, aksi taktirde İşveren’in uğrayacağı bütün zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.11. Haftalık çalışma süresi 45 saat olup, günlük iş süreleri, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatillerde çalışma süreleri, haftalık işgünlerine bölünemeyen çalışma süreleri, kural olarak 4857 sayılı İş Yasası hükümleri çerçevesinde düzenlenecektir. İşveren, işin icabına göre mesai başlama ve bitiş saatlerini, ara dinlenmelerini ileri veya geri alabilir, her zaman değiştirebilir, Çalışan bu şartlara uymayı peşinen kabul etmiştir. Haftalık çalışma süresinin günlere dağılımı, ara dinlenmelerinin tespiti kural olarak İşveren tarafından yapılacak, işin icabına iyi niyet kurallarına, gerek çalışma hayatının gerekse işyerinde geçerli olan yönetim politikasına uygun olmak kaydıyla tespit  edilecektir. Seminer, toplantı, kongre ve yıllık toplantı süreleri ile bu toplantılara iştirak için yolda geçen süreler fazla çalışma kapsamına girmez.

3.12. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde İşveren çalışmasını istediği taktirde, Çalışan çalışmayı kabul eder. Bu muvafakat, hizmet akdi devam ettiği sürece her yıl yenilenmiş sayılır.

3.13. Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle İşveren talep ettiği taktirde, Çalışan fazla mesai yapmayı peşinen kabul eder. Bu muvafakat, hizmet akdi devam ettiği sürece her yıl yenilenmiş sayılır. Çalışan işin gereği olarak fazla çalışma yapması gerekli olduğu taktirde; ücreti yapabileceği her türlü fazla çalışmanın karşılığını da kapsayacak şekilde tespit edilmiş olduğundan, Çalışan 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 41.maddesinde belirlenen yasal sınırlar içinde (yıllık 270 saat) yapmış olduğu fazla çalışmaların, hafta tatilinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapmış olduğu çalışmalar karşılığının ücretinin içinde olduğunu kabul ederek işi kabul etmiştir.

3.14. 4857 Sayılı İş Yasasının 63.maddesi uyarınca İşverenin belirleyeceği zamanlarda işyerinde denkleştirme süresi uygulanabilir. Çalışan, İşverenin gerekli gördüğü ve belirleyeceği zamanlarda denkleştirme süresi ile çalışmayı, uygulama dönemi sonunda İşverenin ikinci bir denkleştirme süresi uygulayabileceğini, yeni denkleştirme dönemindeki çalışma süresi ve biçimlerinin değişebileceğini veya normal çalışma süresine tekrar dönebileceğini ve bu konudaki düzenlemelerin İşverence yapılacağını ve bu esaslara bağlı olarak çalışmayı peşinen kabul eder. Çalışan, denkleştirme müddeti için haftalık normal çalışma süresi olan 45 saati haftanın diğer çalışılan günlerine, günlük 11 saati aşmamak koşuluyla, İşveren’ce dağıtılmasını kabul eder.

3.15.     İşveren gerekli gördüğü taktirde, 4857 Sayılı İş Yasasının 64. Maddesinde belirtilen telafi çalışması yaptırabilir. Çalışan, İşverenin gerekli gördüğü ve belirleyeceği zamanlarda telafi çalışması yapmayı, telafi çalışmalarının süre ve biçimlerinin değişebileceğini, bu konudaki düzenlemelerin İşverence yapılacağını ve bu esaslara bağlı olarak çalışmayı peşinen kabul eder.Bu telafi çalışmaları, fazla çalışma sayılmaz.

3.16.     4857 Sayılı İş Yasasının 41.maddesinde belirtilen esaslar dahilinde, Çalışan’a fazla mesai ücreti ödenmesinin gerekmesi halinde; Çalışan bu fazla çalışma ile ilgili olarak İşverenin gerekli görmesi halinde fazla çalışma karşılığı zamlı ücret yerine serbest zaman kullanmayı kabul ve taahhüt eder.  Çalışan, İşverenin gerekli gördüğü ve belirleyeceği zamanlarda serbest zaman kullanmayı veya tekrar zamlı ücret uygulamasına dönülebileceğini, bu konudaki düzenlemelerin İşverence yapılacağını ve bu esaslara bağlı olarak çalışmayı peşinen kabul eder.   

3.17.     Çalışan, çalışma süresince İşverene vermiş olduğu herhangi bir zararın ücretinden kesinti yapılmak sureti ile tazmin edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.18. Çalışan, taşıdığı ünvan ve görevi nedeniyle öğrendiği ve İşverenin üçüncü şahıs veya şahısların bilmesini istemediği, aleni hale gelmemiş ve özellikle rakip kuruluşların öğrenmemesinde İşverenin çıkarı bulunan her türlü veri, bilgi, olay, unsur  ve belgeleri gizli tutma ve ifşa etmeme sorumluluk ve yükümlülüğüne uyacağını; aksi halde İşverenin uğradığı itibar kaybı  ve ticari zararları tazminle yükümlü olacağı gibi, bu ve benzeri durumlarda İşveren bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkını kullanacaktır.

3.19. Çalışan herhangi bir sebeple iş bu Sözleşme’nin sona ermesi durumunda, kendisine verilmiş ve halen kullanılabilir bilimum araç ve gereci iade etmediği taktirde, bedelinin ücretinden kesilmesini peşinen ve gayrıkabili rücu beyan kabul ve taahhüt eder.

3.20 Çalışan, İşverenin yazılı izni olmaksızın iş saatleri içinde veya dışında başka bir işte ve işyerinde çalışamaz, işyeri açamaz. Çalışan, işbu Sözleşme devam ettiği sürece çalışma süreleri dışında dahi olsa, İşverenin yazılı onayı bulunmadan İşveren tarafından işe alındığı pozisyonun haricinde bir ticari faaliyet, meslek veya iş ile iştigal edemez, başka bir İşverene bağlı olarak ve/veya başka bir tüzel kişilikte fiilen çalışamaz, danışmanlık yapamaz ve başkaca herhangi bir faaliyette bulunamaz. Çalışan’ın işbu maddeden doğan yükümlülüklerini Sözleşme’nin süresi içinde ihlal etmesi Çalışan’ın İşveren’e karşı sadakat ve özen borçlarının esaslı surette ihlali niteliğinde olup; bu tür bir durumda İşveren’in Çalışan’ı derhal İşveren’teki görevlerinden alma ve/veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak haklı surette feshetme hakkı vardır.

3.21. Çalışan, işveren için görev yaptığı süre içinde, kendisinin bulduğu, yarattığı, geliştirdiği, yazdığı veya yaptığı bütün icatlar, telif hakkına tâbi eserler ve tasarım çalışmalarına ilişkin tüm telif hakları, tasarım hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarını (varsa) tüm Dünyada geçerli olmak üzere ve tüm hak ve yetkileriyle işbu Sözleşmeyle İşveren’e devreder ve gelecekte de devretmiş sayılacağını kabul eder.

Çalışan, işbu Sözleşme kapsamındaki görev ve yükümlülüklerini ve işlerini görürken meydana getirdiği ve fikri mülkiyet konusu olabilecek her türlü tescil edilmiş yahut tescil edilebilir olsun veya olmasın herhangi bir ve/veya bütün patent, buluş, tasarım, marka, logo ve unvan ve sloganlara ilişkin haklar, eser, fikir ve süreçler ve bunlarla ilgili her türlü iyileştirme ve değişiklikler, know-how içeren fikir ve unsurlar ve telif hakları, ticari sırlara ilişkin haklar, nevi şahsına münhasır veri tabanı hakları, İşveren’e ait web sitelerinde veya İşveren’e ait bilgisayarlarda kullanılan bilgisayar yazılımları başta olmak üzere tüm yazılımlar ve bunlara ilişkin telifler de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakları (tüm versiyonları, değişiklikleri, gelişmeleri ve türevleri içerecek şekilde) ile bu hakları almak için yapılan bütün başvurular ve bu hakların yenilenmiş veya uzatılmış biçimleri, gizli bilgiler ile kanunla korunan sair bilgiler ve sair ürünün, normal mesai saatleri içinde veya dışında geliştirilmiş veya tasarlanmış olsalar dahi herhangi bir devir merasimi gerektirmeksizin, İşveren’in mülkiyetinde olacağını peşinen kabul etmekte olup, Çalışan, bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin İşveren’e bildirmekle yükümlüdür.

Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili mevzuat hükümleri nedeniyle Devredilen Buluş ve Hakların bazılarının devrinin özel şekil şartına tabi olması halinde işbu Sözleşme yanı sıra söz konusu şekil şartlarına uymak sureti ile Çalışan gerekli devri tamamlar. Aksi halde İşveren söz konusu buluş yahut Fikri Mülkiyet Hakkı kendisine devredilse idi haiz olacağı ekonomik menfaati, Çalışan’dan talep hakkını haiz olacaktır. 

3.22.     Görev tanımında yer alsın veya yer almasın her ne sebeple ve süreyle olursa olsun Çalışan herhangi bir kasa işlemi yaptığı taktirde, kasa açığı sebebiyle İşveren’in uğrayacağı bütün zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Böyle bir durumda İşveren, bu zararı yasal sınırlar dahilinde Çalışan’dan tahsil eder.

3.23.     Çalışan, İşveren’teki çalışma süresi boyunca İşveren’in belirlediği dönemlerde ve İşveren’in bağlı bulunduğu ulusal ve uluslarası organizasyonların düzenlemelerinde veya İşveren’in kendi bünyesi içindeki düzenlemelerinde veya personel yönetmeliğinde belirlenecek yöntemlere evrak üzerinde veya bilgisayar ortamında performansının değerlendirilmesini kabul ve taahhüt eder.

3.24.     Çalışan, Sözleşme’nin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı, İşveren’e ait tüm iletişim, çizim, belge ve diğer dokümanları eksiksiz olarak teslim etmeyi, manyetik veya optik disket veya hafızada saklanan İşveren’in işleri ile ilgili her türlü bilgiyi geri kazanılamaz biçimde silmeyi ve kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, bunları tazmin etmeyi, bu konuda ücret ve alacaklarından kesinti yapılmasına şimdiden muvafakat ve taahhüt eder.

3.25.     Çalışan, iş müracaat formunda beyan ettiği hususların doğruluğunu teyit ile verdiği her türlü bilgilerin eksik veya yanlış olması veya yetkili merciler tarafından yapılacak güvenlik soruşturması sonucu işyerinde çalışmasına sakınca görülmesi halinde, Sözleşme’nin ihbarsız ve tazminatsız feshini kabul eder.

3.26.     Çalışan, İşvren’in menfaatlerinin tehlikeye girmesine neden olabilecek her türlü iş, işlem, eylem, ilişki veya menfaatten uzak durmayı kabul eder. Çalışan’ın, İşveren ile iş ilişkisine girmeyi düşünen veya iş ilişkisi içinde olan herhangi bir tedarikçi, rakip firma, servis sağlayıcısı veya sair bir şahıstan kayda değer bir para, hediye, ödünç, borç veya sair herhangi bir eşya / menfaat / servis talep etmesi, sağlaması yahut bu menfaatlerden başkalarını yararlandırması yasaktır. Çalışan, İşveren’in faaliyet konusunu ilgilendiren herhangi bir iş fırsatının İşveren’ten ziyade kendisine veya başka bir şahsa gitmesiyle sonuçlanacak herhangi bir işlemde bulunamaz.

3.27.     Çalışan, İşveren’in zaman zaman öngörebileceği tüm kurallar, düzenlemeler, prensipler, yönetmelikler ve tüm diğer iç dokümanlara uymalıdır. İşveren, iddia edilen ihlale bağlı olarak yürütülen soruşturma veya İşveren prensip ve usullerine uygunluğu sağlamak için yapılan iç denetimler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, İşveren’in gerekli gördüğü amaçlar için zaman zaman gerekli olabilecek iç denetimleri, soruşturmaları ve takibatları yürütebilir. Çalışan; işbu iç denetim, soruşturma veya takibatlarda, İşveren’e ilgili ve ulaşılabilir dokümanların örnekleri de dahil istenebilecek tüm bilgilerin detaylarını sağlamak ve İşveren’i, kanunları veya İşveren prensiplerini veya düzenlemelerini ihlal eden çalışanlar konusunda bilgilendirmek de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere İşveren ile tamamen işbirliği içinde olacak ve İşveren’e yardım edecektir.

3.28.     Çalışan, bir önceki iş sözleşmesinden kaynaklanan bir rekabet yasağına tabi olmadığını ve işbu Sözleşme’yi imzalayarak herhangi bir rekabet yasağını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Çalışan ayrıca bir önceki iş sözleşmesinden kaynaklanan yasal bildirim sürelerine uyduğunu beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 – Deneme Süresi

Deneme süresi Çalışan’ın işe başlama tarihinden itibaren 2 (iki) aydır. Taraflar, bu süre içinde işbu Sözleşme’yi herhangi bir ihbara gerek olmadan ve tazminatsız olarak feshedebilirler.

Madde 5 – Ücret

5.1. İşveren, Çalışan’a her ay  ……………..tutarında net maaş verecektir. Bu ücret, ayda bir olarak ve çalışılan her ayı takip eden ayın en geç onuncu günü iş saatleri içerisinde, Çalışan’ın banka hesabına ödenecektir. Çalışan’a ödenecek olan bu ücret, Çalışan’ın  bu Sözleşme kapsamında ifa edeceği tüm iş ve görevleri kapsar ve kuşkuya yer vermemek için, Çalışan, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat fazla mesai çalışmaları,  izin günlerinde, hafta sonunda, dini-milli bayram ve genel tatil günlerindeki çalışma da dahil olmak üzere ne olursa olsun herhangi bir sebeple ilave ücret talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Bu maaş İşveren’in öngördüğü başarı kriterlerinin Çalışan tarafından sağlandığı ölçüde ve Çalışan’ın işbu Sözleşme’ye konu iş performansına ilişkin değerlendirmelere göre her yıl revize edilebilir. Ancak Çalışan yukarıda miktarı belirlenen ücretinde bir artış talebinde bulunma hakkına sahip değildir

5.2. Çalışan, ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere en geç 1 (bir) hafta içerisinde yazılı olarak itirazda bulunmaz ise bordroya karşı herhangi bir itirazının olmadığı hususu zımnen kabul edilmiş olacaktır.

5.3. Çalışan’ın kararlaştırılan bu ücretinin içine, yapabileceği fazla mesai ücretleri ile hafta tatili, Ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmalarına yönelik ücretleri de dahildir.

5.4. Ödenecek ücretten, Çalışan’a ay içinde yapılan avans ödemeleri, Çalışan’ın İşverene verdiği zararlar, Çalışan’a kesilen cezalar ve Çalışan borçları toplamı İşveren tarafından kesilecektir. Ücret ödemelerinde, eksik veya yanlış tahakkuklara karşı Çalışan, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz etmediği takdirde, o ayın tahakkuk eden ücreti kesinleşmiş ve ibra edilmiş sayılır.

5.5. Kararlaştırılan ücretin dışında Çalışan, prim, ikramiye, tazminat, parça başına ücret, sosyal yardım ve ödemeleri adı altında İşverenden başkaca bir talepte bulunamaz.

5.6. Çalışan’a İşveren tarafından geçici veya daimi olarak sağlanmasına karar verilen her türlü menfaat, bir çok kez tanınmış olsa bile Çalışan için kazanılmış bir hak teşkil etmez ve hiçbir talep hakkı doğurmaz.

5.7.Bu sözleşmenin devamı süresince, İşveren tarafından, Çalışan’a prim, ikramiye, tazminat, sosyal yardım ve ödemeleri veya başka adlar altında haklar verilmesi halinde dahi, Çalışan İşveren’in bu uygulamalarının her zaman İşveren tarafından değiştirilebileceğini ve kaldırılabileceğini kabul eder.

Madde 6 – Sözleşmenin Süresi

İşbu Sözleşme …/…/20… tarihinde (“Başlangıç Tarihi”) başlar ve belirsiz sürelidir.

Madde 7 – Sözleşmenin Bir Bölümünün Geçersiz Kalması

İşbu Sözleşme’nin maddelerinden bir ya da birkaçının kanun koyucu tarafından ya da mahkeme kararı ile veyahut başka herhangi bir nedenle geçersiz kılınması, Sözleşme’nin diğer maddelerinin Taraflar için geçerliliğine etki etmeyecektir.

Madde 8 – Tarafların Haklarının Bir Bölümünden Vazgeçmesi

Bu Sözleşme’nin icrası sırasında, tarafların kendilerine tanınan hak ve yetkilerin birinden veya birkaçından vazgeçmesi ve / veya bu hak ve yetkiler konusunda hoşgörülü davranması, işbu Sözleşme ile kendilerine tanınan diğer yetki ve haklardan vazgeçtiği anlamına gelmeyecek ve diğer yetki ve haklara zarar vermeyecek, etkilemeyecek, kısıtlamayacaktır.

Madde 9 – Devir ve Temlik

Çalışan, İşveren’in yazılı ön iznini almaksızın işbu Sözleşme’den doğan hak, borç ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak üçüncü kişilere devir ve temlik edemez

Madde 10 – Bölünebilirlik

Bu Sözleşme’nin maddelerinden birinin kanunlar gereğince geçersiz olması halinde,

Sözleşme geçersiz hale gelmeyecek; kanunlara aykırı olan madde Sözleşme’nin kapsamı dışında kalmış olacaktır. Böyle bir durumda, Taraflar geçersiz olan madde yerine alternatif üretecek ve mutabık kaldıkları maddeyi yazılı ve imzalı bir forma getirerek uygulamaya koyacaklardır.

 

Madde 11 – Sözleşmenin Feshi

11.1 Çalışan işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği veya gereği gibi yerine getirmediği ya da eksik yerine getirdiği ve/veya işbu Sözleşme’ye aykırı hareket ettiği taktirde, İşveren, Sözleşme’yi tek taraflı olarak önceden bildirime gerek duymaksızın, tüm zararlarına ilişkin her türlü talep ve tazmin hakları saklı kalmak kaydıyla, derhal feshedebilecektir.

11.2 Taraflar iş bu Sözleşme’yi, 4857 sayılı Yasada gösterilen sebeplere dayalı olarak feshedebilirler. Çalışan bildirim sürelerine uymadan fesih yaparsa; ödeyeceği tazminatın alacaklarından mahsup edilmesini peşinen kabul eder.

11.3 4857 Sayılı İş Yasasının 25.maddesine giren hallerde ve/veya Çalışan’ın bu Sözleşme hükümlerine, İşveren tarafından çıkartılmış yönetmelik ve sirkülerlere, prosedürlere uymaması ve İşveren’in emir ve talimatlarına aykırı hareket etmesi halinde İşveren, iş bu iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak derhal feshedebilir. Bu durumda Çalışan’ın tazminat hakkı doğmaz.

11.4 İşveren, İş Kanunu’nun 18.ve 19.maddelerinde belirtilen esaslara uyarak belirsiz süreli bu Sözleşme’yi geçerli bir sebebe dayandırarak feshedebilir. Bu durumda, Çalışan’ın 4857 Sayılı İş Yasası’ndan doğan hakları saklıdır.

Madde 12 – Rekabet Yasağı

12.1 Çalışan, Sözleşme’nin devamında ve /veya hizmet akdi her ne sebeple olursa olsun, kendi iradesi ya da İşveren’in iradesi ile sona erdikten itibaren 3 (üç) yıl süre ile Türkiye sınırları içerisinde İşveren ile rekabet etmeyecektir. Rekabet yasağı temel olarak aşağıdaki hususları kapsayacaktır;

12.2 Çalışan, İşveren’in faaliyet konusu ile doğrudan ya da dolaylı olarak rekabet halinde bulunan üçüncü gerçek ya da tüzel kişinin herhangi bir şekilde işlerini yürütmeyecek, işlerine yardımcı olmayacaktır.

12.3 Çalışan, İşveren’in faaliyet konusu ile doğrudan ya da dolaylı olarak rekabet halinde bulunan üçüncü gerçek ya da tüzel kişi ile çalışmayacak, bu kişilerin işçisi, acentesi, mümessili, tellalı, danışmanı vs. olmayacaktır.

12.4 Çalışan, İşveren’in faaliyet konusu ile doğrudan ya da dolaylı olarak rekabet halinde bulunan üçüncü gerçek ya da tüzel kişiye İşveren’in başka bir işçisinin yardım etmesini sağlamayacak ya da böyle bir teşebbüste bulunmayacak ve/veya İşveren’in bir işçisine üçüncü kişi nezdinde iş imkânı sağlamayacaktır.

12.5 Çalışan, İşveren’in herhangi bir işçisini, hizmet akdini feshetmesi için teşvik etmeyecektir.

12.6 Çalışan, İşveren’in herhangi bir müşterisini, İşveren’le işlerini bitirmek ve/veya azaltmak konusunda teşvik etmeyecektir.

12.7 Çalışan, İşveren’in faaliyet konusu ile doğrudan ya da dolaylı olarak rekabet halinde olan bir işletme açmayacak, bir ortaklığa katılmayacak ve/veya bir İşveren ile hissedar olmayacaktır.

12.8 Çalışan, işbu maddede düzenlenen rekabet yasağına aykırı davrandığı taktirde, İşveren’in işbu Sözleşmeyi, önceden bildirime gerek duymaksızın derhal feshedeceğini ve Sözleşme’nin 14. maddesinde düzenlenen cezai şartı İşveren’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 13 – Gizlilik

13.1 İşveren’in kendisi, işçileri, danışmanları, denetçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca Çalışan’a açıklanan her türlü bilgi, uygulama içerisinde yer alan Bakır ve Gümüş ürünleriyle ve bu ürünlerin imalat süreçlerine ilişkin hususlarla sınırlı olmak üzere; buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, finansal ve hukuksal bilgiler, telif hakkı, ticari sır yasal korumaya konu olan ya da olamasa bile diğer her türlü bilgi ve Çalışan’ın İşveren ile aralarındaki söz konusu iş ilişkisi esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğreneceği tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir.

13.2 Çalışan kendisine açıklanan bu Gizli Bilgi’yi; büyük bir gizlilik içinde korumak için gerekli tüm önlemleri alacak ve/veya herhangi bir 3. Kişiye Sözleşme kapsamında belirlenen işin gerektirdiği hal ve ölçüler dışında ifşa etmeyecek, Gizli Bilgi’yi bahsi işbu ölçüyü aşan şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, doğabilecek sorunlardan ve zararlardan dolayı Çalışan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3 Çalışan, kendisine verilen Gizli Bilgi’nin yalnızca Sözleşme’nin amacına uygun olarak kullanılacağını, başka hiçbir nedenle ve amaçla kullanılmayacağını; Gizli Bilgi’yi İşveren ile rekabet etmek amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.4 Çalışan, kendi Gizli Bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını İşveren’in Gizli Bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Çalışan, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu Gizli Bilgiyi, öğrenmesi gereken alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir ancak bilginin gizliliği hususunda alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarır. Çalışan, çalışanlarının ve sair sıfatlar ile kontrolü altında hizmet verenlerin işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde müşterek ve müteselsilen sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

13.5 Çalışan, sorumlu olduğu kişilerce İşveren’e ait Gizli Bilgiler’in Sözleşme’ye aykırı biçimde açıklandığından, Gizli Bilgi hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına yol açtığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak İşveren’e durumu bildirmekle yükümlüdür. Çalışan, İşveren’in bu sebeple maruz kalacağı her türlü zararı herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın derhal ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür. Çalışan, işbu bentte belirtilen bildirimde bulunmadığı halde İŞVEREN 14. Maddede düzenlenen cezai şartı talep etme hakkına sahiptir. Çalışan, cezai şartın indirilmesi talep hakkından vazgeçmiştir.

13.6 Gizli bilgiler içeren her türlü materyal tüm asıl, kopya ve ekleri ile birlikte, Taraflar arasındaki işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, derhal İşveren’e iade edilir.

13.7 Çalışan, İşveren’in ön izni ve onayını almadan, gizli bilgi içeren ya da İşveren’e ait olan herhangi bir doküman, bilgisayar diski, bant veya başka maddi malları İşveren ofislerinden dışarı çıkartmayacak ya da bunların içeriğini kopyalamayacak ya da başka kişilerin kopyalamasına izin vermeyecek;

13.8      İşveren’in talebi halinde, Çalışan kontrolünde veya tasarrufunda bulunan bilgisayar diskleri, bantlar veya tekrar kullanılabilen başka materyallerdeki bütün gizli bilgileri silecek ve gizli bilgi içeren veya gizli bilgilere atıfta bulunan ve kendi kontrolünde veya tasarrufunda bulunan diğer bütün dokümanları ve maddi malları imha edecektir.

13.9. İşbu 13. madde hükmü, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi süresiz olarak uygulanmaya ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

Madde 14– KVKK Hükümleri

14.1. Çalışan, işbu Sözleşme çerçevesinde edindiği ve/veya aktardığı bilgiler içerisinde kişisel verilerin de bulunabileceğinden hareketle, veri işlerken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili Yönetmelikler’e ve yasal mevzuatta belirtilen veri işleme koşullarına; tüm usul ve esaslara uygun hareket edeceğini, bu bilgileri gizli tutacağını ve süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabi olacağını, öğrenilen kişisel verileri sadece işbu Sözleşme kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu edimlerin ifası için gerekli olduğu ölçüde işleme amacı dışında kullanmayacağını ve hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, bu yükümlülüğe uymaya Sözleşme’nin sona ermesinden sonra da devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.2. Çalışan, İşveren’in Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Politikasına uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.3. Çalışan, veri güvenliğinin sağlanabilmesi için İşveren tarafından hazırlanan bilgi güvenliği politikalarına, KVKK’nun veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine uygun hareket edeceğini, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önleyeceğini, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını, aksi durumda ortaya çıkabilecek idari cezalardan ve hukuki uyuşmazlıklardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, bu çerçevede talep edilen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak birbirlerine vermekle yükümlüdür.

14.4. Çalışan, KVKK kapsamında sorumlu olduğu işleri veya İşveren tarafından bildirilen kişisel verilerin korunması ve/veya kişisel verilerin işlenmesi konusuna ilişkin yapması gereken işleri kusuruyla yerine getirmezse veya bunları yapmamasından ötürü İşveren herhangi bir zarara uğrarsa, işbu Sözleşmesi’nin haklı nedenle feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. Çalışan, herhangi bir veri ihlali olması durumunda söz konusu durumu 24 (yirmi dört) saat içerisinde veri sorumlusu İşveren’e yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.6. Çalışan, kendisinin kişisel verilere ve/veya gizliliğe ilişkin yükümlülüklerini veya sorumluluklarını ihlal etmesi halinde, İşveren’in uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı tüm zararları, kesinleşmiş bir mahkeme kararı aranmaksızın derhal, nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.7. Çalışan, yalnızca İşveren’in takdirinde olmak üzere kendisine işbu Sözleşmesi’nin feshedilmesi yaptırımı yerine veya bu ihlalin bu yaptırımı gerektirecek kadar ağır olmaması halinde daha hafif olan ücret kesme, uyarı veya kınama cezası yaptırımlarının uygulanabileceğini ancak bu hükmün İşveren için bir yükümlülük niteliği taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.8. İşbu Sözleşmenin sona ermesi ya da hizmet verilmesinin herhangi bir nedenle son bulması ya da verilerin işlenmesinde herhangi bir geçerli neden kalmaması durumunda Çalışan, söz konusu kişisel verileri derhal imha edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren’in talebine gerek olmaksızın, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüt Çalışan aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, Sözleşme bitiminden sonrası için de süresiz olarak geçerlidir.

14.9. İşbu 14. madde hükmü, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi süresiz olarak uygulanmaya ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

Madde 15 – Cezai Şart

14.1 Çalışan’ın; rekabet yasağı,  gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması maddelerindeki hükümlere aykırı davranmasının tespiti halinde, Çalışan, İşveren’e, 200.000,00 TL. (İki Yüz Bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu meblağ hiçbir yazılı ihtara gerek olmadan İŞVEREN’un bildireceği hesap numarasına en geç 3 (üç) gün içerisinde Çalışan tarafından yatırılacaktır.

14.2 İşveren akdin ifası ile birlikte; cezai şartı, uğradığı tüm zararları ve mahrum kaldığı karı Çalışan’dan bir arada talep edebilir.

14.3 Çalışan cezai şartın indirilmesi talep hakkından vazgeçmiştir.

Madde 16 – Tebligat

15.1 Taraflar, yazılı olarak adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu, işbu Sözleşme ile ilgili her türlü yazışma, bildirim ve teslim için yukarıda gösterilen adreslerin kullanılacağını kabul, beyan ve ikrar ederler.

15.2 Adres değişikliği 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak diğer Taraf’a bildirilecektir. Bildirilmediği veya bildirilip de usulünce diğer Taraf’ın eline geçmesi sağlanmadığı veya sağlandığının ispatlanmadığı hallerde; yukarıdaki adreslere veya değişmiş ise değişmeden önce bildirilmiş olan adreslere yapılmış tebliğler ilgilinin adresine ve Taraflar’ın kendilerine yapılmış sayılacaktır.

Madde 17 – Uyuşmazlık ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 18 – Yürürlük

18 (on sekiz) maddeden ve 8 (yedi) sayfadan oluşan işbu Sözleşme…./…./….. tarihinde İstanbul’da 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş, taraflarca okunarak tanzimle imza ve teati edilmiştir.